Letní tábor s kytarou

Všem, kdo mají rádi kytaru si dovoluji nabídnout letní tábor s výukou hry na kytaru, který proběhne ve dnech
18. - 25. srpna 2019 v Ubytovně Pension Jívka v Podkrkonoší
(přesná adresa: Penzion Jívka II, Jívka 170, 542 34 Malé Svatoňovice).

Výuka je zaměřena na hru akordů, doprovodů, aranžování pro dvě a více kytar, hru s kapodastrem, elementární improvizaci, apod.

Výuka probíhá v šesti až osmičlenných skupinách, které jsou sestaveny tak, aby všichni ve skupině byli na přibližně stejné hráčské úrovni.

Tábor je určen úplným začátečníkům i pokročilým kytaristům. Dolní věková hranice účastníků je devět let. Kromě výuky hry na kytaru,
která probíhá zhruba tři hodiny denně, je připraven i tradiční táborový program včetně společenských her, sportu, soutěží, výletů, koupání, táborových ohňů apod.

Hlavní vedoucí: Rostislav Coufal - pedagog ZUŠ Střezina Hradec Králové

Vyučují:   Anna Beckerová

               Klára Hemplová

               Tereza Vlčková

               Tomáš Havel

               Petr Tobišek


Vedoucí na odpolední program:

              Lucie Janečková

              Kateřina Hrůšová

             

Cena tábora je 3 800 ,- Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, strava čtyřikrát denně, výuka, materiály k výuce a ostatní program.


Dokumenty v PDF: Přihláška na letní tábor s kytarou, Prohlášení zákonného zástupce dítěte, Posudek o zdravotní způsobilosti pro účast,


Při zrušení přihlášky do 20 dnů před odjezdem účtujeme 20 % a do 10 dnů a méně 50 % ceny tábora,

80 % ceny Vám bude vráceno při onemocnění účastníka doloženého lékařským potvrzením před odjezdem.

Stornopoplatky účastník neplatí v případě zajištění náhradníka nebo zrušení akce.


Denní program letního tábora s kytarou

  7.30 - budíček

  7.45 - rozcvička

  8.00 - snídaně

  9.00 - 13.00 - výuka hry na kytaru ve skupinách

13.00 - 15.00 - oběd a polední klid

15.00 - 16.00 - hra v kapelách

16.00 - svačina

16.15 - 18.00 - odpolední program - hry, sport

19.00 - večeře

19.45 - 21.30 - společné hraní - 1., 2., 3. skupina

20.30 - 21.15 - společné hraní - 4., 5., 6., 7. skupina

22.00 - večerka účastníci do 15 let

23.00 - večerka účastníci nad 15 let


Řád letního tábora s kytarou a víkendových kytarových seminářů

1. Tento řád je závazný pro všechny účastníky letního tábora s kytarou a účastníky víkendového kytarového semináře.

2. Každý účastník letního tábora s kytarou a víkendového kytarového semináře (dále jen účastník) musí být seznámen
    s tímto řádem. Rovněž zákonní zástupci účastníků jsou s řádem seznámeni a souhlasí s ním.

Povinnosti účastníků

1. Každý účastník je povinen dodržovat tento řád

2. Po celou dobu trvání tábora či semináře zejména:
         a) dodržovat režim dne, být včas a připravený na dané aktivity (viz - denní program)
         b) neohrožovat vlastní zdraví a bezpečnost ostatních účastníků tábora
         c) každou nevolnost nebo úraz neprodleně nahlásit zdravotníkovi či vedoucím
         d) nevzdalovat se z areálu tábora bez souhlasu hlavního vedoucího. Během tábora či semináře se smí
             účastníci pohybovat pouze v území vymezeném hlavním vedoucím a musí dbát na osobní bezpečnost.
         e) neničit zařízení tábora

3. Účastníkům je přísně zakázáno bez svolení nebo dozoru vedoucích
        a) lézt na stromy či jiné konstrukce
        b) chodit k vodě a vstupovat do vody
        c) manipulovat s otevřeným ohněm (zápalkami, zapalovačem apod.)
        d) odkládat jakékoliv věci na elektrické topení v pokojích či chatkách
        e) pít vodu z neznámých studní a jiných zdrojů.

4. Účastníkům je přísně zakázáno kouřit, požívat alkohol a omamné látky.

5. Po vyhlášení večerky jsou všichni účastníci zásadně ve svých pokojích (chatkách). Po večerce je zakázáno vycházet
    kamkoliv z pokoje či chatky. Výjimkou je, potřebuje-li účastník jít na WC, popř. za zdravotníkem či hlavním vedoucím,
    aby nahlásil nevolnost či jiný zdravotní problém svůj, či spolubydlícího účastníka.

6. Fyzické tresty, jakož i jakékoli jiné fyzické či psychické násilí (šikana) ze strany kteréhokoliv účastníka tábora vůči
    komukoliv, včetně hrubosti slovní, je zakázáno!

7. Účastník se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, k vedoucím, kteří na táboře zastupují rodiče.

8. Návštěvy na táboře či semináři jsou povoleny jen s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího tábora.
    Bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani rodiče) do tábora přístup.

9. Zaviní-li účastník sobě či jinému účastníkovi zdravotní či jakýkoliv jiný problém nedodržováním tohoto řádu,
    nenesou za tuto skutečnost hlavní ani ostatní vedoucí a vyučující žádnou zodpovědnost. Porušení řádu bude
    projednáno se zákonným zástupcem účastníka a může být potrestáno až vyloučením z tábora či semináře. Podáním
    elektronické či písemné přihlášky na víkendový kytarový seminář či letní tábor s kytarou potvrzuje zákonný
    zástupce, že se s tímto řádem důkladně seznámil, schvaluje ho a přebírá zodpovědnost za případné vzniklé
    problémy způsobené chováním svého dítěte.

            
    Tento řád platí pro všechny letní tábory s kytarou a víkendové kytarové semináře, které jako hlavní vedoucí pořádám.  


    V Hradci Králové, 19.8. 2018                                                                                        Rostislav Coufal